Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de internetsite van Bosdroom vzw hierna ‘de verkoper’ genoemd. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing telkens een reservatie of bestelling geplaatst wordt via de webshop http://www.bosdroom.be en http://www.bosdroom.com. De huidige Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2.  De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, Bosdroom vzw (BTW: 0675.692.003, niet-BTW plichtig), met vestigingsadres te Roeselarestraat 158 8880 Ledegem, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

Artikel 2: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bosdroom vzw benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Dit recht kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Roeselarestraat 158 8880 Ledegem of via e-mail op het adres nele[at]bosdroom.be.

Artikel 3: Info rond online aankopen

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant tenzij anders vermeld bij het product zelf.  De Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

Wij zijn een VZW met gebruik van vrijstellingsregel op BTW. BTW kan dus niet teruggevorderd worden.

3.2 Abonnementen

Momenteel hebben we 3 Bosdroom abonnementformules: Berk 1x per jaar, Linde keuze tussen betaling 1x per jaar of 1x per kwartaal, Eik keuze tussen éénmalig of 1x per maand (stopt na 1 jaar). Een uitgebreid overzicht van wat in de abonnementen inbegrepen is vind je hier: https://bosdroom.com/een-geschenk-aan-jezelf/

Deze abonnementen lopen via plugandpay.nl en het betaalsysteem mollie.com. Je ziet telkens op de check-out pagina duidelijk waar je voor inschrijft. Deze platformen verzamelen voor ons alleen de hoogst nodige identiteitsgegevens om goede afwerking van de abonnementen te kunnen regelen.

Wanneer er online producten bij horen, geven wij je handmatig toegang tot de ledenruimte. Dit is doorgaans binnen 48u. Kan sneller. De verrassingspakketten worden 1x per kwartaal verdeeld en kunnen afgehaald worden op verdeelpunten. Je ontvangt hier tijdig bericht van. Ben je echt niet in de mogelijkheid deze zelf te komen afhalen dan kan je ons dit steeds laten weten via winkel[at]bosdroom.be

3.2. Annuleringsbeleid
Het Bosdroom eik abonnement loopt standaard voor 1 jaar en stopt dan automatisch. Het Bosdroom Berk abonnement wordt jaarlijks vernieuwd (50€). Het Bosdroom Linde abonnement wordt naargelang de optie die je koos jaarlijks vernieuwd (360€) of per kwartaal (95€). Je kan ervoor kiezen deze abonnementen op elk moment stop te zetten door ons een mail te sturen naar winkel[at]bosdroom.be

3.3 Leveringskosten

Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe indien van toepassing, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Voorwaarden.

3.4. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen of een e-mail te sturen via de contactpagina.  Bij telefonische bestelling wordt een bevestiging gevraagd via e-mail. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.

3.5. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant alle op deze pagina vermelde Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

3.6 Beschadiging bij levering

Indien u beschadigingen aantreft aan uw goederen, gelieve dit binnen de 24u te melden via ons contactformulier, indien mogelijk met foto van het beschadigde goed en uw bestelnummer en/of factuurnummer waarop het goed betrekking heeft. Nadien zullen wij contact met u opnemen om dit praktisch te regelen.

3.7 Terugname producten

Zie Artikel 6 herroeping en omruiling. Let wel: Indien het product geen voorraadartikel is, werd dit speciaal voor u besteldTerugname is in dergelijk geval niet mogelijk.

Artikel 4: Betalingsmogelijkheden

Je kan kiezen uit volgende betaalmethodes:

  • met overschrijving vóór ophaling of verzending (online verschillende betaalopties mogelijk.)
  • met cash bij ophaling
  • abonnementen kunnen in 1 keer, per kwartaal of per maand betaald worden. Dit wordt telkens bij afrekenen van het product vermeld.

Voor ons online betaalsysteem werken we met Mollie en PlugandPay.

Artikel 5: Verzending en levertijden

5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven leveradres wordt verstuurd zo snel mogelijk na de bevestiging van de Bestelling en ontvangst van betaling. Indien de Klant het pakket niet in ontvangst kan nemen zal hij een zendingsbericht in de brievenbus krijgen. Hij kan er dan zelf voor kiezen om het pakket op te halen in het dichtst bijzijnde postcentrum of gratis bellen om een tweede presentatie van het pakket te vragen op het moment dat hij wel thuis is. Niet alle producten en/of materialen kunnen geleverd worden omwille van hun aard, maar kunnen wel opgehaald worden door de klant zelf.

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6: Herroepingsrecht en retourmogelijkheden

6.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop en om de verkoper hiervan in kennis stellen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige Voorwaarden. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Roeselarestraat 158 8880 Ledegem. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen, de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

6.4. Modaliteiten van terugbetaling

De Klant zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

Artikel 7: Online Geschillen

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar nele[at]bosdroom.be . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

%d bloggers liken dit: